Consiliul elevilor


Este o structura organizatorica ce raspunde libertatii de asociere a elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular (drept garantat acestora conform ROFUIP).

Consiliul elevilor reprezinta, informeaza, responsabilizeaza, implica elevii in diverse activitati curriculare si/sau extracurriculare si mediaza relatiile profesor-elev, elev-elev, scoala-alte institutii de invatamant, scoala-comunitate locala.

Consiliul elevilor functioneaza in temeiul unui Regulament aprobat prin hotarare a Consiliului de Administratie (parte a Regulamentului intern) si isi desfasoara activitatea pe baza unui set de documente operationale elaborate in acest sens: calendarul activitatilor educative, planul semestrial, graficul de intruniri etc.

Consiliul elevilor este constituit din liderii claselor IX-XII (desemnati de fiecare clasa la inceputul anului scolar). Consiliul se intruneste semestrial, la solicitarea biroului executiv sau a directiunii colegiului.

Consiliul elevilor este condus de un birou executiv format din 15-20 membri (presedinte, vicepresedinte, responsabili pe compartimente). Presedintele Consiliului elevilor – actualmente eleva ȘOLEA ANDRA, clasa a X-a C – are rol de observator in Consiliul de Administratie al Colegiului National „Inochentie Micu Clain” Blaj. Biroul executiv al Consiliului elevilor se intruneste o data pe saptamana (in sedinta ordinara) sau ori de cate ori este nevoie (in sedinta extraordinara).

Din partea Consiliului de Administratie al scolii, activitatea Consiliului elevilor este coordonata de consilierul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, in persoana prof. ȘARLEA IULIANA

Viziteaza blog